JAGA

Üha kiiremalt arenevas maailmas ei lähe töötajail täna vaja enam neid oskuseid, mida eile, ning homme on nood täna veel vajalikud oskused kasutud. Mõnedel andmetel kaotab Eesti aastaks 2025 veel 100 000 tööealist inimest ning alles jääva töö peame ära tegema meie sinuga, hea lugeja.

Töötukassa juhatuse liige Reelika Leetmaa, kas me oleme nii hirmsaks tulevikuks valmis?

Muidugi me püüame muutustega kaasas käia! Valitsuse, tööandjate ja ametiühingute soovil alustasime selle aasta maikuus uue teenuse – koolitustoetuse – pakkumisega tööandjatele uute töötajate värbamiseks või juba olemasolevate töötajate koolitamiseks muutuste olukorras. Samal ajal avanesid ka töötajatele uued võimalused oskuste täiendamiseks kas tasemehariduses või täienduskoolitusel. Pidev enesetäiendamine on tänapäeval tööelu lahutamatu osa, soovime omalt poolt nii töötajaid kui ka tööandjaid selles toetada.

Kes seda koolitustoetust saavad?

Koolitustoetust uute töötajate värbamiseks saavad töötukassast alates selle aasta 1. maist taotleda kõik Eesti tööandjad – st eraõiguslikud juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad tööandjana ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutused. Need tööandjad, kes on tasunud viimase kolme aasta jooksul tööandjana töötuskindlustusmakset, saavad koolitustoetust taotleda ka olemasolevate töötajate koolitamiseks muutuste olukorras, nt kui tekib vajadus korraldada ümber oma majandustegevus, võtta kasutusele uus tehnoloogia või täiendada töötaja oskusi tulenevalt muutunud kvalifikatsiooninõuetest.

Oskustega töötajate leidmine on tööandjatele paras pähkel puremiseks, kuidas saab töötukassa siin abiks olla?

Töötukassa vahendab aktiivselt tööpakkumisi. Meie andmebaasis on CVd ligi 26 000 inimeselt, kes otsivad sobivat tööandjat, ning ligi 4000 vaba töökohta, mis ootavad täitmist. Koolitustoetuse abil saame toetada töötajate värbamist sellistele ametikohtadele, mida on tulevikus enam vaja ning kus juba praegu töötajaid napib. Nii-öelda tulevikuametikohtade valikul toetume Kutsekoja teostatavate valdkondlike tööjõuvajaduse uuringute tulemustele, mida tuntakse ka OSKA uuringute nime all (OSKA on Kutsekoja arendatav tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem, mis analüüsib Eesti majanduse arenguks vajalike oskuste ja tööjõu vajadust lähema kümne aasta jooksul – toim).

Toetuse saamiseks peab tööandja otsima sobivaid kandidaate esmalt töötukassa kaudu ja avaldama töökuulutuse töötukassa kodulehel. Pakume tööandjale vaba töökoha täitmiseks sobivaid kandidaate meie töötuna registreeritud klientide hulgast. Kui te meie pakutud kandidaatide seast sobivat töötajat ei leia, saate töötaja otsida ka mujalt. Koolitustoetust võite taotleda nii töötukassa kaudu kui ka muul viisil leitud töötaja koolitamiseks.

Töötajaga tuleb sõlmida tähtajatu või vähemalt kuuekuuline tööleping. Tööleping peab töötajaga olema sõlmitud, kuid töötaja tööleasumise aeg töölepingus peab olema hilisem koolitustoetuse avalduse esitamise kuupäevast. Koolitustoetuse avalduse esitamise kuupäeval peab töötaja töötamine olema registreeritud töötamise registris (TÖR).

Millises ulatuses toetust saab?

Koolitustoetusega hüvitatakse tööandjale koolituskulud, koolitusel osalemisega seotud sõidukulud ning palgakulud tunnitöötasu alammääras aja eest, mil töötaja osales koolitusel.

Üldjuhul hüvitame kuni 50%, kuid mitte rohkem kui 1250 eurot töötaja kohta. Täpsemate võimaluste ja tingimuste välja selgitamiseks on kõige parem, kui tööandja võtab ühendust töötukassa tööandjate konsultandiga, kes sobiva lahenduse aitab kavandada või kirjutada otse koolitustoetus@tootukassa.ee. Tööandjate konsultandid on olemas kõigis töötukassa osakondades ning nende kontaktandmed leiab töötukassa kodulehelt.

Vajaliku koolituse saab tööandja aga ise otsida. See ei pea olema n-ö valmislahendus, vaid võib olla spetsiaalselt tööandja vajadustele vastavalt kokku pandud kursus. Toetatava koolituse maht peab olema vähemalt 80 akadeemilist tundi ja koolitus võib kesta maksimaalselt ühe aasta. Reeglina peab koolituse pakkujaks olema täienduskoolitusasutuse pidaja, kuid olukorras, kus soovitud täienduskoolitust ei korralda ükski selline asutus, on võimalik hüvitada ka välismaise koolitaja poolt ja ka välismaal toimuva koolituse kulud.

Töötukassa üldisemad eesmärgid üha muutuvas maailmas jäävad aga enam-vähem samaks?

Töötukassa missioon on toetada töö ja töötaja leidmisel. Soovime üha enam jõuda ka töötavate inimesteni, et toetada neid oma oskuste värskendamisel ja noorteni, et toetada neid töökogemuse omandamisel. Tööotsijate tööle aitamiseks on meie olulised partnerid tööandjad, kes pakuvad töökohti ning panustavad (koos töötukassaga) töötajate oskuste arendamisse. Tööandjate toetamisel tegutseme aga viies laiemas valdkonnas: aitame täita vabu töökohti töötajatega nii Eestist kui ka mujalt Euroopast, valmistame vajadusel tööjõudu ette, toetame erinevate tööotsijate tööle asumist, ennetame töötust majandustegevuse ümberkorralduste läbiviimisel, toetame töökohtade kohandamisel ja uute töökohtade loomisel. Täpsemalt saate meie pakutavaga tutvuda meie kodulehel või veelgi parem – võtke julgelt meiega ühendust, et saaksime koostööst juba täpsemalt rääkida!

Töötukassa abil töötajaid koolitanud ettevõte: kõik on rahul, sest tööd jagub!

Multifunktsionaalne terminal SILSTEVE Sillamäe sadamas alustas möödunud aastal muutustega, mistõttu tuli töötajaid juurde koolitada. Selle juures abistas töötukassa, toetades nii rahaliselt kui ka uute töötajate leidmisel.

„2016. aasta novembris käivitus meil Konteinerterminal: alustasime väikeste mahtudega ning kahe konteinerliini kliendiga ainult ekspordi suunal. Ekspordimahud on sellest hetkest pidevalt kasvanud, hakkasid tulema esimesed impordikonteinerid ning avati ka Euroopa suund läbi Sillamäe sadama, mis tähendas veel rohkem mahtusid,“ selgitab ettevõtte personalijuht Victoria Tisler.

Kui alguses oldi tööl vaid ühe vahetusega, siis nüüdseks tuleb töötada ööpäev ringi ja mitmes vahetuses. „Seega tekkis vajadus oskustööliste järele, kellel oleks vastav kvalifikatsioon kraanade peal töötamiseks,“ lisab Tisler.

Uute inimeste koolitamisel ja leidmisel abistas töötukassa. Tisler nendib, et ilmselt oleksid nad vajalikud koolitused tehtud saanud ka oma jõududega, kuid abi oli väga teretulnud.

SILSTEVE personalijuhi sõnul saab tänu uutele töötajatele pakkuda klientidele paremat teenust, samuti on koolitused kasulikud töötajatele endile. „Koolitustesse suhtutakse positiivselt. Kvalifikatsiooni tõstmine annab töötajatele võimaluse ka töötasu tõusuks,“ lausub Tisler.

Mida soovitada aga teistele sarnases olukorras ettevõtetele? „Tehke koostööd töötukassaga!“ annab Victoria Tisler lihtsa nõuande.